четвер, 19 грудня 2013 р.

Або сьогоднi, або нiколи...


 
Люди добрi, спокiйно!  Вирiшуємо проблеми мирно, законно.

По-перше.  Нiякого насилля нi до людей, нi до речей!
- нiяких лежачих протестiв i голодування —  здоров'я, кроме вас, нiкому не потрiбне,
- нiяких позовiв до влади — при цьому режимi захисту не iснує,
- нiяких звернень до других держав — признатися у своїй безпорадностi,
- нiяких «круглих столiв» - матемемо те, що пiсля Майдану-2004, а то й гiрше,

Протести Евромайдану законнi i справедливi, а вимоги про вiдставку Уряду М. Азарова, чи Президента — це хибний шлях, дорога у нiкуди.  Попередники
 В. Януковича були i залишилися не кращими за нього.
Головне зло не у особах, а у режимi правлiння — кланово-олiгархiчному режимi - розсадником i поживним середовищем корупцiї i беззаконня.

Позбутися полiтичного цьогоо зла iснує єдиний засiб — зрозумiти хто ми, як народ i наше мiсце в державi,  яке знайдемо у статтi 5 Конституції України, а потiм скористатися своїм приначенням:


1. Положення частини другої  статтi 5 Конституцiї України  «носiєм суверенiтету i єдиним джерелом влади в Українi є,народ» траба розумiти так, що в Українi  вся влада належить народовi. Влада народу є первинною, єдиною и невiдчужуваною...

 ... Належне виключно   народові   право   визначати  і  змінювати конституційний лад в Україні не може бути привласнене у  будь-який спосіб державою, її органами або посадовими особами.

Отже, Влада  Народу — це: «До основних законiв демократiї  належить i той, у силу якого видавати закони мусить належати тiльки народу». (Ш. Монтескьє)

Вiдповiдно, окрiм влади Народу (Народнi Збори), других влад не iснує. Юридично вона ничим необмежена. Вона не пiдкоряється нiчiєму суду.  Виконавча «влада» тiльки  адмiнiстративно-керiвний орган та дiє у межах Закону.

 Ще один документ пiдтвердження нелегiтимностi кланово-олiгархiчного режиму:
"Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом".                                                                                                                                                   (Декларацiя про державний суверенiтет України,1 6 липня 1990 р)
Маючи законнi пiдстави та захищаючи сувереннiсть Республiки Україна, Народ приймає перший Закон:
Закон №1
(проект)
Народних Зборiв Майдану Незалежностi мiста Києва.  

Зважаючи на складнi полiтичнi обставини, якi  склалися у наслiдку зневажливо-цинiчного ставлення полiтичного режиму України до думки Народу вiдносно суспiльного життя та протиправне застосування вiйськ «Беркут» проти мирних, справедливих протестних акцiй громадян на майданi Незалежностi (30.12.13.), яке закiнчилося лютим побиттям (з кровопролиттям) учасникiв акцiї, а також саботуванням депутатами Верховної Ради (03.12.13) розгляду справи про недовiру Уряду М.Азарова, його погрози переслiдуваннями учасникiв справедливих мирних акцiй та недофiнансуванням областей захiдного регiону, Народнi Збори Майдану Незалежностi у м. Києвi, на пiдставi стaттi 5 (пятої) Конституцiї України, визнають правлячий кланово-алiгархiчний полiтичний режим у продовж рокiв незалежностi України, антиконституцiйним i антинародним та проголошують першочерговi заходи:державним Законом:

СТАТТЯ 1. ПЕРШОЧЕРГОВI ЗАХОДИ.
1-1.  Народ України, як вищий конституцiйний орган влади в державi, проголошує своє монопольне право на введення в дiю законiв, вiдмiну чи внесення змiн, та проголошує Конституцiю України   редакцiї вiд 28 червня 1996 року, без змiн i виправлень - Волею Народу.
Будь-якi спроби змiни дiючої Конституції розглядаються як замах на державний суверенiтет України.
1-2. ВОЛЕЮ НАРОДУ проголошуються:
1-3. Основнi полiтичнi принципи Республiки та полiтичний устрiй держави Україна, об'являються Законом (подається окремо).   
Окрiм влади Народу других влад в державi України не iснує. Волю Народу здiйснюють  Виконавчий Орган Управлiння державними справами у особi Президента i Уряду та Суди Присяжних.
1-4, право громадян, окрiм виборiв, зборами призначати чи звiльняти у будь-який час особу державного управлiння та мiсцевого самоврядування.
1-5.  Нинiдiючi Верховна Рада, державна виконавча «влада», мiсцевi органи управлiня, суди скомпроментували себе корупцiєю, iгноруванням Конституцiї i законiв, невiдповiдним збагачуванням, безвiдповiдальнiстю - об'являються нелегiтимними та зупиняють свою дiяльнiсть з дня прийняття цього Закону. 
1-6. Президент України, Уряд, органи мiсцевого самоврядування та суди продовжують функцiнувати, забезпечуючи непорушнiсть норм I (першого, за внятком статтi 6) та II (другого) роздiлiв Конституцii України та  несуть вiдповiдальнiсть  вiдповiдно цього Закону.
1-7. Призначити:
1). Генеральним прокурором України п. Сергiя Петровича Головатого;
2).  Мiнiстром внутрiшнiх справ України п. Григорiя Омельяновича Омельченка,
3).  Головою СБУ України п. Валентина Олександровича Наливайченка,
звiльнивши з посад, працюючих до прийняття цього закону Генрального прокурора України,  Мiнстра внутрiшнiх справ України. Голову СБУ України.
1-8. Установити повний суспiльний контроль за дiяльнiстю влади та юридичну i матерiальну вiдповiдальнiсть кожного державного службовця, службовцiв мiсцевого самоврядування, правоохоронних органiв та органiв судочинства. 
1-9, зупинити дiю:
1),  статтю 6  I (першого) роздiлу;
2).  частину другу статтi 13 Конституцiї України та  Законiв прийнятих на основi цiєї  частини;
3),  статтi 72 та 74,  III ( третього) роздiлу Конституцiї України та  Законiв прийнятих на основi цього роздiлу;
4),  статтi: з 75 до 94 (включно) та статтю 101 IV (четвертого, Верховна рада) роздiлу Конституцiї України та  Законiв прийнятих на основi цього роздiлу;
5), статтi 118 та 119, (про державнi адмiнiстрацiї);
6),  роздiл ХII (дванадцятий, Конституцiйний суд) повнiстю;
7). стаття 73. Замiнити текст на: «Не допускається проведення Референдумiв з питань, якi призводять до порушення цiлосностi територiї  України.».
1-10.  Приватизацiя нацiонального багатства yкраїнського народу, успадкованого вiд СРСР, ВИЗНАEТЬСЯ несправедливою та злочинно-протиправною, оскiльки суперечить Закону «Про основу экономiчної самостiйностi Української РСР» вiд 03 серпня 1990 р. та ст.13 Конституцiї України.
1),  повернути у власнiть народу 51% приватизованого нацiонального багатства;
2),   передати нацiоналiзованi об'єкти пiд управлiння новостворюваних Рад управлiння  пiдприємствами, у складi яких не менше 51% рядових виробничникiв товарiв та послуг;
3),  залишити у приватнiй власностi 49% землi та вважати узятими у аренду до 50 рокiв з вiдповiдним переоформленням та щорiчною сплатою природної ренти до держбюджету;
4),  надходження вiд сплати ренти за землю направити цiльовим порядком на покращення охорони здоров'я населення;
 5),  створити на пiдприємствах i фiнансових iнститутах України, незалежно вiд власностi чи профiлю, Ради управлiння пiдприємством, у складi яких не менше 51% рядових виробничникiв;
6),  установити строк проведення реформування шiсть мiсяцiв з дня прийняття цього закону;
7),  вiдповiдальнiсть за проведення реформи покладається на  перших осiб виконавчої «влади» держави та мiсцевого самоврядування.
1-11. Установити податок на прибуток пiдприємств вищий за 10% первинного капиталу, вiд продажу чи розмiщеннi акцiй,  у розмiрi 89% (вiсiмдесят дев'ять);
1),  контроль за проведенням реформи покладається на органи прокуратури та служби безпеки.
2),  установити податок  на рiчний прибуток фiзичних осiб вищий 1500000 (пiвтора мiльйони) гривен розмiром 59% (п'ятдесят дев'ять процентiв);
1-12. Установити, що при вiдмовi вiд українського громадянства з метою уникнення сплати податку, особа не звiльняється вiд сплати податку на прибуток у продовж 10 рокiв незалежно вiд мiсця перебування.
1-13. Cтворити Нацiональну экономiчну Раду на базi Всеукраїнської Спiлки вчених экономiстiв з метою визначення экономiчної   стратегiї   держави,  реалiзацiї програм реформувания та правом законодавчої iнiцiативи.
1-14. Вiдповiдно компетенцiї, Виконавчим державним органам та мiсцевого самоврядування, в продовж одного року вiд дня прийняття цього Закону, здiйснити повну iнвентирiзацiю Активiв на територiї держави Україна з визначенням власникiв та оприлюднити.
1-15. Зобов'язати Президента України В. Януковича, через 100 днiв вiд дня прийняття цого Закону, доповiсти Народним Зборам на Майданi Незалежностi про виконання цього Закону.

Президiя Народних Зборiв:                            /                 /
Секретар Народних Зборiв:                            /                  /

 ?? грудня 2013 року, м. Київ.

P.S.
- Цей Закон має бути прийнятим по усiй Українi у продовж недiлi, а потiм вручити Президенту, як гарату. Пiсля вручення можна розходися, а з'явитися через 100 днiв почути його звiт i оцiнити  роботу усього режиму. 
- Ця стаття може вважатися окремим Законом, увесь же вiн складається з 16 статтей.


- КоментарiТiльки одно з двох слiв: ТАК (приймається) чи НI (не приймається), абож кращу iдею.

Немає коментарів:

Дописати коментар